Gabinety Pełne Wsparcia

Regulamin zapisów oraz świadczenia usług w Gabinety Pełne Wsparcia

 

A.    Postanowienia ogólne

a. Regulamin określa zasady zapisów, zakres i rodzaj usług świadczonych w Gabinety Pełne Wsparcia, a także warunki ich świadczenia.

b. Zapoznanie się z regulaminem i akceptacja poniższych zapisów jest warunkiem rezerwacji i realizacji usług w Gabinecie.

c. Usługi w Gabinecie świadczone są przez psychologów.

d. W Gabinecie świadczone są usługi specjalistyczne z zakresu konsultacji psychologicznych, poradnictwa psychologicznego, terapii psychologicznej. Wszystkie usługi świadczone w ramach Gabinetu są zgodne z Kodeksem Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz przepisami prawa.

e. Usługi świadczone są stacjonarnie w Gabinety Pełne Wsparcia, ul. Jasna 8/8, 20-077 Lublin oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatora Skype lub WhatsApp.

f. Usługi w Gabinecie realizowane są na zlecenie Klienta lub na zlecenie rodzica/opiekuna prawnego i wyłącznie za jego zgodą. Psycholog może odmówić świadczenia usług, jeżeli zgłaszany problem wykracza poza zakres świadczonych usług lub świadczone usługi nie są odpowiednie wobec zgłaszanego przez Klienta problemu lub w przypadku niedostatecznego stanu zdrowia psychofizycznego Klienta.

g. Psycholog może odmówić świadczenia usług Klientowi będącemu pod wpływem substancji psychoaktywnych, Klientowi, który jest agresywny lub narusza dobra osobiste Psychologa.

h. System zapisów na stronie www.gabinetypelnewsparcia.pl realizowany jest  przez aplikację Calendesk. Właścicielem systemu jest firma: MPR Sp. z o.o., mieszcząca się w Warszawie 03-707, przy ul. Floriańskiej 6 lok. 02.

B.    Klienci

a. Z usług Gabinetu mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt. b i c.

b. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą skorzystać z usług za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

c. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, zgodę na skorzystanie z usług wyrażają rodzice/opiekunowie prawni oraz małoletni (zasada podwójnej zgody).

d. Na prośbę Psychologa rodzice/opiekunowie prawni małoletniego zobowiązani są do przedstawienia najbardziej aktualnego orzeczenia sądowego/innego dokumentu, z którego wynika sposób sprawowania opieki nad małoletnim.

C.    Umawianie i odwoływanie wizyt, płatności

a. Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

b. Usługi świadczone przez Psychologów są płatne. Płatności za wizyty stacjonarne uiszczane są po spotkaniu kartą lub gotówką lub przed wizytą za pośrednictwem płatności on-line. Za wizyty on-line, płatności należy dokonać za pośrednictwem płatności on-line, nie później niż 12 godzin po dokonaniu rezerwacji. Niedokonanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

c. Umówienie wizyty odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 791 177 107 lub przez stronę www.gabinetypelnewsparcia.pl. System internetowych zapisów dostępny jest 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. System obsługiwany jest przez aplikację CALENDESK. Właścicielem systemu jest firma: MPR Sp. z o.o. mieszcząca się w Warszawie 03-707, przy ul. Floriańskiej 6 lok. 02. 

d. Aby dokonać rezerwacji za pośrednictwem internetowego systemu zapisów, Klient podaje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do korzystania z Systemu zapisów i rejestracji wizyty. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne dane kontaktowe, podane przez Klienta.

e. System Calendesk posiada własną politykę prywatności, dostępną pod adresem https://calendesk.com/pl/polityka-prywatnosci/ Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją polityki prywatności firmy Calendesk. Przed zapisem na wizytę Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

f. Po dokonaniu rezerwacji przez system internetowych zapisów, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość z informacjami dotyczącymi rezerwacji. W przypadku wizyt online e-mail ten zawiera także dane do połączenia z Psychologiem. W przypadku braku informacji mailowej po zapisie i na 24h przed wizytą, należy skontaktować się z Gabinetem w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Maile wysyłane są automatycznie na adres e-mail podany przez Klienta.

g. Na 24h przed terminem umówionej wizyty na adres e-mail oraz numer telefonu Gabinet wysyła wiadomości z przypomnieniem o spotkaniu.

h. W przypadku spóźnienia ze strony Klienta czas wizyty nie jest przedłużany, a cena nie jest zmniejszana. Spóźnienie ponad 15 minut, bez wcześniejszego poinformowania Psychologa, powoduje uznanie wizyty za odwołaną.

i. Klient ma obowiązek odwołania wizyty, jeżeli nie ma możliwości się na niej stawić. Wizyta odwołana z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem nie podlega opłacie. Wizyta odwołana w terminie krótszym niż 24 godziny lub nieodwołana, traktowana jest jako wizyta odbyta i podlega opłacie zgodnie z ustalonym cennikiem. Uregulowanie płatności z tego tytułu następuje przed kolejną wizytą. Jeżeli wizyta będzie musiała zostać odwołana przez Psychologa, Klient zostanie o tym jak najszybciej poinformowany oraz zostanie mu zaproponowany nowy termin. Wizyty odwołane przez Psychologa nie podlegają opłacie.

j. W przypadku wizyty online, płatności należy dokonać za pośrednictwem systemu płatności on-line lub przelewem tradycyjnym z góry. Wymagane jest zaksięgowanie płatności najpóźniej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem. W przypadku przelewu tradycyjnego płatności należy dokonać na rachunek: 19124024701111001116839432, w tytule podając imię i nazwisko Klienta oraz datę wizyty.

D.    Dokumentacja

a. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek Klienta, Psycholog może wydać opinię psychologiczną. Opinia wydawana jest po minimum 3 konsultacjach obejmujących spotkania z rodzicami i dzieckiem, a o potrzebie jej wydania decydują wspólnie Psycholog i Klient na początku współpracy. Wydanie opinii jest płatne 150 zł.

b. Psycholog ma prawo odmówić wydania opinii psychologicznej.

c. W Gabinecie nie wydaje się opinii w sprawach okołorozwodowych.

d. Psycholog na pisemny wniosek Klienta wydaje zaświadczenie o uczestnictwie w konsultacjach/terapii.

e. Czas oczekiwania na zaświadczenie lub opinię to maksymalnie 2 tygodnie.

E.    Reklamacje

a. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Klientowi  przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

b. Reklamację należy złożyć pisemnie, na adres mailowy: kontakt@gabinetypelnewsparcia.pl

c. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe Klienta, opis problemu/ sytuacji, formę kontaktu z Klientem.

d. Gabinet rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

F.     Przetwarzanie danych osobowych i postanowienia końcowe

a. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.08.2022r.

b. Regulamin może ulegać zmianom. Zmiana regulaminu dotycząca usług, których świadczenie rozpoczęło się̨ przed zmianą będzie skuteczna po zaakceptowaniu zmiany przez Klienta.

c. Podejmując kontakt z Gabinetem lub Psychologiem Klient wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia usług oraz rezerwacji wizyt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.